ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

Image result for ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI logo images

ዜና

ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጦም ኣብ ቅድመ ግንባር ብተግባር ተሰሊፎም ዝቃለሱ ዘለዉ መንእሰያት ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) መጋቢት 22ን 23ን 2017 ብሰንኪ ሕጊ-ኣልቦ ሃላሊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኩለመዳያዊ ሕሰመ መከራ መታን ከብቅዕ ምስ ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ዝኾኑ ተቓለስቲ ሓይልታት ኤርትራ ብከመይ ተዋሃሂዶም ክሰርሑ ከምዝኽእሉ ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራውን ጸጥታውን ግሃድኤ-ሕድሪ ከምዝተዋህበ ዝበጽሓና ጸብጻብ ሓቢሩ፡፡

እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከምዝሓበሮ ኣብቲ ንክልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ከምዝተሓበረ ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝኸፍአ ኣገባብ ኣብ ኩሉ ቤት ማእሰርትታት ተዳጒኖም ዝነበሩ ከይተረፉ ናብ ፈቐዶ ግንባራት ወሲዱ ድፋዓት ክሰርሑ የገድዶም ከምዘሎ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ-ሕድሪ ብጭብጢ ተንቀሳቒሶም ዘርጋገጽዎ ምኳኑ ተሓቢሩ፡፡

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብሰላም ክነብር ስለዘይክእል ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ድፋዓት የኽትቶም ከምዘሎ፡ ዓቕምን ኣጋጣምን ዝረኸቡ ኣረጋውያን፡ ህጻናት፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፡ ብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ መዓልታዊ ናብ ስደት ይውሕዙ ከምዘለዉ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራውን ጸጥታውን ግሃድኤ-ሕድሪ ዝበጽሓና ጸብጻብ ሓቢሩ፡፡

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!

 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን

ግሃድኤ-ሕድሪ

መጋቢት 26-2017

Ship with 147 migrants sinks in the Mediterranean leaving only one survivor Isabelle Gerretsen,International Business Times 9 hours ago

migrant ship 29 March

A ship carrying 147 migrants sank in the Mediterranean on Tuesday (28 March), leaving only one survivor.

The sole survivor – a 16-year-old Gambian boy – was found floating on a piece of debris by rescue workers of Spanish NGO Proactive Open Arms. He was taken to the Sicilian island of Lampedusa on Wednesday morning (29 March), according to Reuters.

The other 146 migrants on board the ship, including five children and several pregnant women, are feared to have drowned, IOM spokesman Flavio Di Giacomo said.

In the past two days Italy’s coastguard has rescued more than 1,100 migrants at sea. So far this year nearly 600 have died during the treacherous crossing from North Africa to Italy. It is estimated that 4,600 people lost their lives last year.

The UNHCR said it was “deeply saddened” at the news of the shipwreck. A statement read: “This latest tragedy comes as a stark reminder of the vital importance of robust search and rescue capacities” and stressed that the “flimsy inflatable rafts” used by human traffickers make rescue missions “more needed than ever.”

Announcement ELF Reunion (ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ሰነ 30፡ ሓምለ 1 ን 2፡ 2017)

ንሕና ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ዝነበርና ተጋደልቲ፡ ተመኩሮታትና ዳግመ ክንዋሳኣሉን፡ ንመጻኢ ትውልዲ ከነውርሶን ግቡእናን ግድነትናን ኢዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብህይወት ስለዝተረፍና ኢና፡ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ርኽኽባት ክንሳተፎ ንኽእል ዘለና። እቶም ኣብ ፈቖዶ ስንጭሮን ጎቦን ጎላጉልን ዝወደቑ ብጾትና ግን ነዚ ዕድል`ዚ ክረኽብዎ ኣይክኣሉን። ስለዝኾነ፡ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዓመት፡ ግዜናን ገንዘብናን እናኣወፍና ታሪኾም፡ ክነግርን ክንስንድን፡ ብውሕዱ ሕድሪ መስዋቶም ምፍጻም`ዩ።

ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሰፊሕን ክቡርን ስለዝኾነ፡ ክስነድን ክውረሰን ድማ ሓላፍነትን`ዩ። ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ`ዩ። ቀንዲ ዋንኡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ውድባት ወይ ውልቀ-ሰባት ኣይኮኑን። ካብዚ ጽኑዕ እምንቶ ብምብጋስ ድማ ታሪኻዊ ተሞክሮ ተ.ሓ. ኤ ዝተበታተነ፡ ብቀሊሉ ዝደምሰስ፡ ዘዳናግር፡ መርትዖ ዘናዲ ፡ ኮይኑ ሃሳስ መደፋነቂ ተዘክሮታት ኮይኑ ከይትርፍ፡ እቲ ብሳላኣ ዝተሞኮረን፡ ምእንቲ ዕላማኣ ዘትከልን ዝኸርተተን—– ኮታ ታሪኻን ታሪኹን ኣብ ናይ ኤርትራ መጸሓፍቲ፡ ብብሩህን ጉዙፍን ክልለ።

ንመብዛሕትና ገዳይም ተጋደልቲ፡ ምስ ቅድምን ድሓርን ዘሕለፍናየን ዕድመታትና እንክናጻጸር፡ እተን ኣብ ሜዳ ዘሕለፍናየን ዓመታት- ኣብ ኣተሓሳስባና፡ ኣራኣእያናን ይኹን ግንዛቤታትና፡ ማእከላዊ ስሕበት ሒዘን ይርከባ። ናይ ህይወትና መወከሲ ዓመታት እየን`ውን ክንብለን ንኽእል። ስለዝኾነ፡ ዳግመ -ርኽክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መጸ ኣብ ዳግመ-ርኽክብ እናተረኽቡ፡ ናይ ሜዳ ብጻይነቶም ዘሐድሱ፡ ዝትርኹ፡ ዝሕብሩ፡ ተመኩሮታቶም ዘቕርቡን ዘበርክቱን መንፈሳዊ ዕግበት ከምዝህቦም ኣብ`ዘን ዝሓለፋ ኣርባዕተ ናይ ዳግመ-ርኽክብ ፍጻሜታት ተማሃርናዮን ተረዳእናዮን ኣለና።

ኣብ`ዚ ጉዳይ`ዚ ብዕዘት ክንርእዮ ዘለና ጉዳይ ኣሎ።ታሪኽ ምስናድን ምዕቃብን ይጽናሓለይ ዘይብሃሎ ሓላፍነት`ዩ። ምኽንያቱ ንጹር`ዩ፡-

1. ዕድሜና እናደፍአን፡ ተዘክሮታትና እናሃሰሰን ይኸይድ ብምህላዉ፣

2. ዛጊት፡ ዝኸሰርናዮ ክሳራታት ከቢድ ብምዃኑ፣

3. ስነዳ ታሪኽና፡ በቶም ኣብ`ቲ ውዕሎ`ቲ ዝነበርና ጻዕሪታት ክግበረሉ ግድን ብምዃኑ፣

ኣብ 2017ዓ.ም. ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ክቃናዕ ተመዲቡ ዘሎ፡ ሓሙሻይ ዳግመ-ርኽክብ፡ ሓላፍነቱ ነቶም ኣብ ኮሎራዶ ዝርከቡ ገዳይም ተጋደልትን ግዱሳት ኤርትራውያን ጥራሕ ክድርበ ኣይግባእን። ናይ ኩሎም ኣብ`ዚ ጉዳይ`ዚ ዝግደሱ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ብኣካል ምርካብን ገንዘባዊ ሓገዝ ምግባርን`ውን የድሊ። ኣብ`ዚ ዓመት`ዚ፡ ዋሺንግቶን ስተይት (ሲያትል)፡ ካሊፎርኒያ፡ ነቫዳ፡ ተክሳስን ኣሪዞናን`ውን ክዕጠቓሉን ክሻባሸበሉን ይርከባ ኣለዋ።

ሕድሪ፡ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ሰነ 30፡ ሓምለ 1 ን 2ን 2017፡ ኩሎም ገዳይም ተጋደልቲ ክዕጠቕሉን ክውፈይሉን ዘለዎም ስለዝኾነ፡ ብኽብሪ ንጽውዕ።

ክብርን ሞጎስን ንኹሎም ስውኣትናን ሓርበኛታትናን።

Gereger.com

Christian women die in Eritrea following hunger strike Tue 28 Mar 2017 By Premier Journalist

 

Flickr / Alberto

 

Two Pentecostal women have died following a hunger strike after being transferred to a hospital from the detention centre where they were being held.

Eritrean website Erimedrek News reported that the women had been detained at Wi’a Military Camp and had begun a hunger strike in protest at the abuse they were experiencing whilst incarcerated.

The site also reported that bruises on the women’s bodies suggested that they had injuries consistent with sexual abuse.

The women were admitted to Massawa Hospital on 12 March, where they were guarded by security personnel, but died five days later.

 

According to Open Doors, Christians are considered ‘agents of the West’ in Eritrea and a threat to the state.

Many Christians would rather risk the deadly emigration routes via Sudan or Libya than stay in Eritrea.

 

According to advocacy group Christian Solidarity Worldwide, thousands of prisoners of conscience are detained for indefinite periods of time and often experience torture.

Since 2002, religious minority communities have been targeted in campaigns of arrest across the country, effectively outlawing all practices not affiliated with Sunni Islam, Catholicism, Evangelical Lutheranism and Orthodox Christianity.

Members of authorised Christian groups also report harassment, detention and persecution.

In June 2016, the UN found “reasonable grounds to believe” that crimes against humanity had been committed by state officials in Eritrea since 1991; including persecution of religious groups and rape by detention officials.

Mervyn Thomas, Chief Executive of Christian Solidarity Worldwide said, “We mourn with the families and friends of these young women, who are the latest known victims of a regime deemed guilty of perpetrating crimes against humanity against its own people.

“It is particularly poignant and harrowing to note they may have died after enduring unspeakable violations that compelled them to adopt a hunger strike, the sole means of protest available to them. Their story is emblematic of many others, whose suffering and deaths fail to register internationally due to the closed nature and pervasive control of the regime.

“It is imperative that this tragedy galvanises efforts by the international community to ensure justice for victims of crimes against humanity, by formalising and initiating processes to identify and hold perpetrators accountable before national, regional or international judicial mechanisms.”

ሱዳን፣ ተጨውዮም ዝጸንሑ 11 ኤርትራውያን ከምዝተለቁ ተሓቢሩ

Kassala

ፖሊስ ሱዳን፣ ኣብ ዞባ ከሰላ ተጨውዮም ዝጸንሑ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ እትርከቦም 11 ኤርትራውያን ናጻ ከምዘውጽአ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ።

እቶም ኤርትራውያን ብስግረ ዶብ ናብ ሱዳን ድሕሪ ምእታዎም፣ ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ዝተሸጡ ምዃኖም’ያ እታ ሬድዮ ገሊጻ።

ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ ብዘካየዶ ስርሒት ከኣ ኣብ ከባቢ ወዲ ሸሪፈይ ተታሒዞም ድሕሪ ምጽናሕ ናጻ ወጺኦም ኣለዉ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን’ውን 28 ኤርትውያን ብተመሳሳሊ ስርሒት ናጻ ከምዝወጹ ፖሊስ ሱዳን ምሕባሩ ይዝከር።

ኣብ ዶባትኤርትራን ሱዳንን ብፍላይ ኣብ ዞባ ከሰላ፣ ተደጋጋሚ ምጭዋይን መሸጣን ኤርትራውያን ዝርአ ኮይኑ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣስታት 200 ኤርትራውያን ብደላሎን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ከምዝተሸጡ ኣዛዚ ፖሊስ ከሰላ ሜጀር ጀነራል ያሕያ ሓዲ ሱሌማን የመልክት።

ፖሊስ ሱዳን፣ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ንምዕጋትን፣ መርበባት እሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ንምቁጽጻርን ስርሒታት የካይድ ከምዘሎ ብቀጻሊ ይግለጽ እኳ እንተኾነ፣ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን እቲ መንግስቲ ንባዕላቶም ኣብቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝተዋፈሩ ምዃኖም’ዮም ዝውቐሱ።